top of page

 תנאי שימוש כלליים ותנאי מכירה- נגעת נסעת (להלן: "התקנון")

1. כללי 

1.1 מסמך זה מפרט את תנאי השימוש והמכירה באתר nagata-nasata.co.il (להלן: "האתר").

1.2  האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) אשר הוקם ומופעל על ידי נגעת נסעת -לימוד החלקה על רולרבליידס, מספר עוסק פטור 028097962  (להלן: "המפעיל").

1.3 האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים") מוצרים ושירותים המוצעים ידי המפעיל מעת לעת.

1.4 הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעיל, לכל דבר ועניין.

1.5 גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו ייחשבו כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין המפעיל. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את התקנון והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. אם אינך מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.6 תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.

1.7 האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי המפעיל. קישורים אלו נועדו לשימוש המשתמש, אולם המפעיל אינו אחראי על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם של הקישורים אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד המפעיל. 

1.8 על אף שהמפעיל יפעל , באופן סביר מסחרית, על מנת לוודא שהאתר יפעל בצורה תקינה, הרי שעלולים לחול שיבושים בפעילות האתר מסיבות אשר אינן תלויות במפעיל.

1.9 המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את המפעיל, מכל נזק כאמור.

1.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is)  וללא מצג כלשהו מצד המפעיל, לפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, אופן השימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו.


2. השימוש באתר

2.1  השימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים ושירותי באתר, מותרים אך ורק למשתמשים העונים על כל התנאים הבאים:

2.1.1  המשתמש הינו תושב מדינת ישראל אשר גילו 18 שנים ומעלה.
2.1.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.1.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות.
2.1.4 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
2.1.6  המשתמש רוכש ציוד ושירותים באתר לשימוש פרטי ולא למטרות מסחריות לרבות מכירה חוזרת של מוצרים שנרכשו באתר.


3. המכירה

3.1 המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. 

3.2 משתמש המבקש לבצע רכישה באתר, יבחר מוצר או שירות ולאחר שווידא את התאמת המוצר ו/או השירות בהתאם למפורט בדף המכירה של אותו מוצר או שירות, מבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר. 

3.3 המפעיל איננו מתחייב למלאי מוצרים מסוים כלשהו.

3.4 במידה ויתברר כי מסיבות כלשהן לרבות כאלו אשר אינן בשליטת המפעיל, מוצר שרכש משתמש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לאותו משתמש הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהזין המשתמש או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המפעיל יהיה רשאי להציע לאותו משתמש מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה והמשתמש יקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש בהתאם למוצר הנבחר. היה והמשתמש אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנת המשתמש והמפעיל ימנע מחיוב כרטיס האשראי של אותו משתמש או ישיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי וככל ששולם.

3.5 הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין.

3.6  המפעיל מציע לרכישה באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שימצא לנכון מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. למפעיל שמורה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.7 בעסקת רכישה בה תינתן למשתמש אפשרות לשלם בתשלומים, יכללו תנאי העסקה את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות המפעיל.

3.8 ככל שהמפעיל יציע מבצעים לגבי איזה מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים מעת לעת באתר, על המשתמשים המעוניינים לרכוש מוצר ו/או שירות המוצעים במבצע כאמור, לוודא את תנאיו ואת תוקפו של כל מבצע ככל שמוצע. אין כפל מבצעים.

3.9 בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לספק פרטים נכונים ומדויקים, המפעיל אינו  מתחייב לערוך בדיקה כלשהיא של נכונות הפרטים שימסור המשתמש ואינו בודק את זהות המשתמש. המפעיל  אינו מתחייב לאפשר ביצוע רכישה ואינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.

3.10 ככל שמשתמש יבחר לרכוש שעורי רכיבה על אופניים ו/או שעורי רכיבה על רולרבליידס, או כל שירות דומה אחר שתכליתו הדרכה פיזית מעשית לשימוש במוצר במוצרי המפעיל, יהיה על אותו משתמש למלא הצהרת בריאות כתנאי להשלמת ההזמנה.

4.  הזמנת מוצר ו/או שירות וביצוע תשלום באתר

4.1 חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו סופקו למעפיל על ידי המשתמש, לאחר ביצוע הרכישה ולאחר וידוא המצאות הפריטים במלאי ותנאי האספקה ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי.

4.2 הטיפול בתשלומים ובסליקה מבוצע עבור המפעיל על ידי צד ג' המספק שירותי סליקה וביצוע תשלומים (להלן: "חברת הסליקה").

4.3 העברת פרטי החיוב של משתמשים באתר אשר ביצעו רכישה, מועברים אל חברת הסליקה בצורה מאובטחת באמצעות מערכת הצפנה מתאימה ופרטי החיוב לרבות פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר ולפיכך אינם גלויים או ידועים למפעיל ולא נשמרים על ידו. 

4.4 המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה מסיבות שאינן תלויות במפעיל לרבות כח עליון.

4.5 לאחר ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה. רק עם קבלת הודעה מאת המפעיל על אישור העסקה ואישור ההזמנה שבוצעה באתר, תושלם בפועל ההזמנה וההתקשרות בין הצדדים לעניין רכישת אותו מוצר ו/או שירות.

4.6 הגשת פרטי אמצעי תשלום כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה מאת המפעיל ולמפעיל תהיה שמורה הזכות לבטל את ההזמנה ללא כל הודעה נוספת למשתמש. 

4.8 כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה. 

4.9 פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו אך ורק את המפעיל לצרכים פנימיים ולא יועברו לכל גורם אחר למעט לצורך אישור החיוב על ידי חברת האשראי באמצעות חברת הסליקה. עם ביצוע הזמנה באתר נותן המשתמש את הסכמתו  למפעיל לשמור את  פרטי המשתמש במערכות המידע של המפעיל.

4.10 מערכות המידע והמחשוב של המפעיל מנהלות רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. רישומים אלו יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.


5 אספקת מוצרים ושירותים והובלה.

5.1 בכפוף לכך ששולמה למפעיל מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, המפעיל ידאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק המשתמש בעת הרישום לאתר או לכתובת שנתבקשה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. האספקה תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה לרבות לעניין מועד האספקה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

5.2 ככל שהמשתמש רכש באתר שירות,  ובכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין השירות באמצעות כרטיס אשראי, המפעיל ידאג לאספקת השירות בכתובת שנבחרה בדף המכירה של אותו שירות ובכפוף להגבלות ולתנאים המופיעים בדף המכירה של השירות

5.3 המפעיל יהיה רשאי למעת לעת להגביל את אזורי המשלוח בהתאם למדיניות המפעיל ו/או בהתאם למדיניות צד ג' אשר עשוי לבצע את השליחות עבור המפעיל.

5.4 למפעיל שמורה הזכות להודיע למשתמש, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון: אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המשתמש לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, יהיה המפעיל רשאי לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למשתמש, ויבוטל התשלום של המשתמש במידה ובוצע.

5.5 במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.6 בעת אספקת המוצר או ביצוע השירות, רשאי המפעיל לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או אספקת השירות ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר או אספקת השירות

5.7 איסוף עצמי –במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש יהא להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית המשתמש לא יחויב בדמי הובלה.

5.8 אספקה ליעדים מחוץ לישראל - דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל. כל משלוח ואספקה ליעדים אלו יתומחר בנפרד מול נציגי המפעיל ובתיאום מול המשתמש.

6. אחריות למוצרים

6.1 המפעיל נוקט צעדים סבירים על מנת שתיאור המוצרים באתר יהיה מדויק ככל האפשר לרבות תיאור מילולי, תמונות וסרטונים. חלק מהפרטים המוצגים תלויים באיכות ומפרט מסך המכשיר דרכו עושה המשתמש שימוש באתר. לאור זאת ייתכן וחלק מהפרטים או המאפיינים (צבע, דוגמא וכו') אינם מייצגים באופן מדויק את פרטי המוצר האמתיים והמשתמש פוטר בזאת את המפעיל מכל אחריות בגין חוסר התאמה כאמור.

6.2 תקופת האחריות למוצר שונה ממוצר למוצר ומפורטת בדף המכירה. יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה. 

6.3 האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד')

6.4 המפעיל אינו אחראי על התקנת או הרכבת מוצרים שנרכשו באתר.

6.5 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

6.6 בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל משרדי המפעיל, בצירוף חשבונית העסקה. המפעיל יהיה אחראי לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר 

6.7 במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע למשתמש החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של המפעיל.

6.8 שירותים שירכשו באתר ינתנו על ידי המפעיל ובכפוף לקיום הוראות בטיחות שימסרו למשתמש על ידי המפעיל קודם למתן השירותים לרבות חבישת ציוד מגן מתאים. רכישת השירותים והשימוש בהם כוללים החלקה או רכיבה על רולר בליידס  ו/או או אופניים ו/או מוצרים דומים או תחליפיים  ויעשו על דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. בהזמנת השירותים באתר, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לסיכונים הכרוכים בהחלקה או רכיבה על רולר בליידס  ו/או או אופניים ו/או מוצרים דומים או תחליפיים  ופוטר את המפעיל מכל אחריות בגין כך.


7. פרטיות

7.1 לצורך אספקת השירותים באתר, המפעיל מבקש מהמשתמשים ובהתאם אוסף על המשתמשים מידע על שימושי המשתמשים באתר ו/או בשירותי המפעיל (להלן: "המידע").

7.2 כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות המפעיל; שיפור שירות; חיוב; קשרי לקוחות; דיוור; שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.

7.3 במטרה להגן על נתוני המשתמשים, המפעיל יכול לדרוש ממשתמש שיספק לו מידע שמאפשר לזהותו, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסר לצורך תשלום עבור מוצרים או שירותים שרכש.

7.4 שימוש במידע שמסר משתמש למפעיל באתר או שנאסף לגבי משתמש  באתר, שלא לצורך אספקת שירות עבור אותו משתמש, ייעשה באופן שאינו מזהה את המשתמש אישית.

7.5 לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור מידע למפעיל, אך הימנעות ממסירת מידע עלולה למנוע מהמפעיל אפשרות לספק למשתמש מוצרים או שירותים מסוימים, כולם או חלקם.

7.6 המפעיל או מי מטעמו לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים פרטי המשתמש, שמו וכתובתו או כל מידע אחר הנוגע למשתמש

7.7 על אף האמור, המפעיל רשאי להעביר את המידע, כולו או חלקו אודות משתמש לצדדים שלישיים, לרבות לכל גוף קשור למפעיל. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שהמפעיל עצמו רשאי לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.7.1  לצורך מסירת פרטי המשתמש לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים למפעיל בגין שירותי ומוצרי המפעיל ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות המשתמש כאמור בסעיף זה;
7.7.2 לצורך העברת פרטי המשתמש לגוף או רשות אחרים על פי סמכות שבדין;
7.7.3 לצורך מסירת המידע למשתמש עצמו או מי מטעמו, לפי בקשתו, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אל המשתמש בלבד;
7.7.4  לצורך פניה אל המשתמש מעת לעת בהצעות שיווקיות של המפעיל (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: "הדיוור"), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד המשתמש לא מבקש להפסיק את הדיוור אליו, בכתב, כמפורט להלן;
7.7.5 לצורך מניעת הונאות; 
7.7.6 לצורך עיבוד נתונים שנאספו על ידי המפעיל או מי מטעמו; 
7.7.7  לצורך אספקה תקינה של שירותי ומוצרי המפעיל. 

7.8 פרטי ההתקשרות של משתמש, המופיעים במערכות המפעיל, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר מוצרי ושירותי המפעיל. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובת המשתמש הרגילה, אשר סיפק אותו משתמש למפעיל, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר וכדומה. 
7.9 במידה והמשתמש אינו מעוניין בחומר הפרסומי, כמפורט לעיל, יכול אותו משתמש להודיע למפעיל בכתב, על סירובו לקבלו באחד האופנים שלהלן: (1) בפניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות; (2) בדואר רשום לפי כתובת המפעיל; (4) באופן מקוון באתר. כל זאת תוך 14 ימים מיום ההתקשרות. יתאפשר למשתמש לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/ שיווקי בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהמפעיל) המפעיל מתחייב לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה. 

7.10 המפעיל יוכל להעביר את כל המידע על אודות משתמש, כפי שנצבר במאגרי המידע שלו, לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת עסקי המפעיל (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. זאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטי המשתמש ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שהמפעיל מתחייב בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

7.11 המפעיל עשוי מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיו עם מוקד השירות של המפעיל על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בין משתמש או מי מטעמו לבין המפעיל. השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.

7.12 לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או ביטול ההתקשרות עם המפעיל מכל סיבה שהיא, המפעיל ישתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

8. התחייבות המשתמש

8.1 המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובכל תוכן הקיים באתר למטרות חוקיות בלבד (העומדות בכל החוקים והתקנות החלים), באופן אחראי, ולא בצורה שעלולה לפגוע בשמו או במוניטין של המפעיל או בשמם או במוניטין של צדדים הקשורים אל המפעיל, או בשמם או במוניטין של צדדים שלישיים אחרים.

8.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש אינו רשאי  לעשות את הדברים הבאים: (1) להוציא, לרשום או לנצל כל תוכן השייך לצדדים שלישיים אשר לגביו חלות זכויות קנין רוחני; (2) להוציא ו/או לאחסן תוכן מהאתר על גבי שרת או מכשיר אחסון אחר המחובר לרשת או ליצור מאגר מידע אלקטרוני על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של התוכן שבאתר; (3) להסיר או לשנות כל תוכן באתר או לנסות לעקוף את מנגנוני האבטחה או להתערב בתפקודו התקין של האתר או של השרתים המארחים אותו; (4) ליצור קישורים לאתר מכל אתר אחר מבלי לקבל את הסכמת המפעיל מראש ובכתב; (5) התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים; (6) לספק פרטים שגויים או שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באתר; (7) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או בכל חלק אחר ממערכות המפעיל; (8) כל התערבות או פעולה בחלקי הקוד המרכיבים את האתר (9) שימוש בכל אמצעי אחזור וחיפשו מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באתר.

9.    שירות לקוחות

9.1 למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים ושירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אל  "נגעת נסעת" באחת מהדרכים הבאות:

9.1.1  באמצעות טופס השארת פרטים ויצירת קשר באתר;
9.1.2 באמצעות טלפון מספר 058-6299037;
9.1.3 באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת Info@nagata-nasata.co.il

9.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות מפעיל האתר באמצעות דוא"ל לכתובת: Info@nagata-nasata.co.il


10. ביטול עסקה והחלפת מוצר

10.1 משתמש אשר ביצע והשלים הזמנה באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010, ובכפוף לתנאים שלהלן: 

10.1.1 כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ש"ח, ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק כמפורט מטה. 
10.1.2 במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.
10.1.3 כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל, ייחשב הדבר לשימוש במוצר.
10.1.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת; (1) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה; (2) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית; (3) מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.
10.1.5 החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
10.1.6 החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
10.1.7 כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.
10.1.8 זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא, לרבות בגדי ים. 
10.1.9 זכות הביטול  צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
10.1.10 אם משתמש מעוניין להחליף מוצר שרכש באתר, הוא יהיה רשאי לעשות כן בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או בתוך 30 ימים ממועד ביצוע הרכישה, לפי המאוחר מבניהם והכל כנגד הצגת חשבונית מקורית ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית והמוצר לא נפגם.
10.1.11 הודעה על ביטול עסקה או בקשה להחלפת מוצר תעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת
 Info@nagata-nasata.co.il


11. פתרון מחלוקות

סמכות השיפוט בכל עניין או מחלוקת בגין עסקת רכישה או השימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו באופן בלעדי.

12.  תנאים נוספים

12.1 המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו וזאת מבלי להודיע על כך מראש. כל עסקת רכישה המבוצעת באתר, כפופה אך ורק להוראות התקנון כפי שאלו תהיינה במועד ביצוע הרכישה האמורה בהתאם לנוסח התקנון המפורסם באותה עת באתר. עם פרסום תקנון חדש, יציין התקנון החדש כי הוא מחליף נוסח קודם.

12.2 המפעיל אינו אחראי לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר.

12.3 אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או מפני חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת המפעיל, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור - לרבות מידע שנאגר אודות משתמשים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל.

bottom of page